Sponzorský dar

Pokud Vás naše aktivity zaujaly a jste ochotni naše Centrum finančně podpořit, jsme velmi rádi a ceníme si Vaší podpory. Nyní stačí zvolit si výši daru a pokračovat dle instrukcí Obchodního centra Masarykovy univerzity. V případě, že chcete přispět větší částkou, kontaktujte nás prosím. Děkujeme Vám.

 

      

 

Jak nadaným dětem pomůžete

Dětí s mimořádným intelektovým nadáním jsou v populaci  3 %, což by mělo odpovídat 27 000 žákům v ČR. Identifikováno v pedagogicko-psychologických poradnách je však pouze přibližně 1 000 z nich. Více než 96 % mimořádně nadaných žáků není identifikováno vůbec. Většina nadaných žáků tedy zřejmě nemá příležitost se ve škole adekvátně rozvíjet.

Není to škoda? Neměli bychom usilovat o to, aby i nadané, chytré a bystré děti, byly včas rozpoznány a následně podporovány v souladu se svými vzdělávacími potřebami?

Cílem našeho Centra je podporovat nadané děti různými způsoby, prostřednictvím cílených odborných aktivit. Níže uvedené způsoby podpory nadání, kterým se nyní intenzivně věnujeme, však nelze financovat z rozpočtu fakulty, ani univerzity. Pokud i vy cítíte potřebu rozvíjet a podporovat potenciál našich nadaných dětí, budeme vděčni za Vaši jakoukoliv finanční podporu ve formě daru. Dar můžete poskytnou buď plošně na všechny naše aktivity nebo cíleně na některou z níže uvedených činností. V případě Vašeho zájmu Vám rádi podrobněji popíšeme způsob naší práce s nadanými dětmi, činnost našeho Centra a případně pošleme darovací smlouvu k prostudování.

 

Poradna pro nadané děti a jejich rodiče

Nadané děti nebývá vždy snadné identifikovat, mnohé projevy mimořádného nadání se objeví až  jako důsledek odlišného, někdy i problémového chování dítěte. Proto se snažíme věnovat maximální pozornost detailní individuální diagnostice profilu schopností každého dítěte, zaměřujeme se na případnou etiologii vzniku jeho problémů a snažíme se popsat aktuální stav rozvoje jeho intelektových a mimointelektových dispozic. Našim hlavním cílem je vždy porozumět schopnostem i případným nedostatkům každého dítěte a společně s jeho rodiči hledat optimální cestu rozvoje identifikovaných schopností a zájmů. Největší zkušenost máme s dětmi s dvojí výjimečností (zejména nadání a poruchy učení, případně nadání a poruchy autistického spektra), systematicky se věnujeme dětem útlého věku s časným rozvojem čtenářských a početních dovedností. Velkou pozornost při každém individuálním vyšetření věnujeme jasnému odlišení nadání od případných chybných diagnóz, se kterými nadané děti často do naší poradny přicházejí (ADHD, nepozornost, poruchy učení apod.).

 

Vývoj testů pro identifikaci nadaných dětí

Vývíjíme testy určené pro vyhledávání nadaných dětí. Již jsme vytvořili test TIM3-5, který je zaměřený na nadprůměrné schopnosti v matematice. Aktuálně intenzivně vyvíjíme komplexní screeningový systém Invenio s širokým aplikačním potenciálem. Ten kromě odhalení nadání dokáže stanovit profil jednotlivých schopností a odhalit i případné deficity. Tato diagnostika umožní individuální přístup při práci s dětmi a další rozvoj jejich schopností. Systém Invenio je založen na moderním přístupu „game-based assessment“, který využívá prvky her jako je příběh, komiksová grafika, zvuky atd. Jednotlivé subtesty jsou pojímány jako jednoduché videohry, což napomáhá zvyšovat motivaci žáka a snižovat jeho případnou testovou úzkost, která se může objevovat při diagnostice pomocí klasických testů. Hráč společně s robotem P.U.Kem a jeho psím společníkem Vincentem van Dogem objevuje neznámé planety. Při vývoji jednotlivých her vycházíme z aktuálně nejrozšířenější teorie inteligence C-H-C. Ta pojímá inteligenci jako řadu dílčích schopností – každá z našich her/planet se proto zaměřuje na jinou schopnost.

 

Rozvoj sociálních a emočních dovedností

Nadané děti mohou čelit různým specifickým emočním problémům, často přímo spojovaným s jejich mimořádnými schopnostmi. Patří k nim například perfekcionismus, problémy s navozováním vztahů s vrstevníky, pochybnosti o svých schopnostech, specifické strachy, obavy a další. Cílem našich rozvojových kurzů je systematicky vést nadané děti k hlubšímu porozumění sobě samým, svým vlastním pocitům a emocím i způsobu prožívání, ale i pocitům druhých. Vedeme děti ke spolupráci, ke sdílení radosti, k empatii, ale i ke zvládání konfliktních situací, hněvu a k rozvoji komunikačních dovedností. Rozvoj těchto dovedností vnímáme jako velmi důležitý zvlášť v případně mimořádně nadaných dětí. Právě sociální a emoční dovednosti totiž stojí v pozadí uplatnění a maximálního rozvoje jejich potenciálu.

 

Vzdělávání učitelů

Nadané děti jsou skupinou žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Velmi často však není jednoduché tuto skupinu žáků identifikovat, ani vzdělávat. Podpora a rozvoj nadaných žáků ve škole však současně nebývá standardní náplní sylabů pro výuku budoucích učitelů, tedy studentů Pedagogických fakult. V našich kurzech se proto zaměřujeme na praktické otázky související s vyhledáváním nadaných žáků, ukazujeme jak rozpoznat žáky s dvojí výjimečností (tedy se souběhem mimořádného nadaní a dílčího deficitu), představujeme učitelům typické sociální a emoční problémy těchto dětí, zabýváme se riziky spojenými s jejich nesprávnou identifikací a se školním podvýkonem. Učitelé hrají klíčovou roli v rozvoji potenciálu nadaných dětí. Našim cílem je pomoci jim této skupině žáků s jejich specifickými potřebami lépe porozumět a systematicky je rozvíjet.

 

Konference pro učitele a psychology

Pro pedagogy a psychology, kteří se více o problematiku nadaných žáků zajímají, organizujeme pravidelně jednodenní odborné konference a workshopy, zaměřené na jednotlivá speciální témata talentu a nadání v dětském věku. Cílem těchto odborných setkání je zejména nacházet inspiraci, sdílet nové informace a poznatky, předávat zkušenosti a budovat sítě mezi pedagogy a psychology různých škol a zařízení. Na každé setkání zveme odborníky ze zahraničí.

 

 

Výzkum v oblasti talentu a nadání

Veškeré výše uvedené aktivity vycházejí z odborných poznatků a z našeho výzkumu, kterému se náš tým intenzivně věnuje na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Vedeme diplomové práce a pravidelně publikujeme odborné články a monografie zaměřené na nadání, diagnostiku a další související témata. 

 

 

Další informace:

Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Katedra psychologie
Fakulta sociálních studií MU
Brno
mail: portes@fss.muni.cz
tel. 549496219

Lajkněte si Invenio

Invenio je moderní diagnostický systém primárně určený k vyhledávání mimořádně nadaných žáků v 1.-5. třídě ZŠ. Systém umožňuje stanovit profil schopností testovaných žáků zábavným způsobem - pomocí jednoduchých videoher. Lajkněte si Invenio na Facebooku.

Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

Sledujte náš Twitter

Sledujte také náš účet na Twitteru @NadaneDeti - aktuality, zajímavé články a videa, doporučení na knihy, kurzy a akce.