Invenio a C-H-C teorie inteligence

Systém Invenio pokrývá dvě oblasti schopností a dovedností žáků - kognitivní (tedy intelektové, jako je myšlení či paměť) a socio-emoční (jako je např. rozpoznávání emocí či řešení sociálních situací). Při vývoji systému přitom vycházíme z tzv. C-H-C teorii inteligence. Jedná se o v současné době nejrozšířenější a empiricky nejpodloženější teorii lidských kognitivních schopností. Na jejích základech staví komplexní inteligenční testy jako jsou např. testové baterie Woodcock-Johnson, Kaufman či Wechsler. Zajímavé je, že ovlivňuje dokonce i ty testy, které z této teorie dříve nevycházely (jako je např. již zmíněný původně ateoretický Weschler), ale v nových vydáních se k C-H-C modelu hlásí a strukturu subtestů (skupin úloh) upravují v souladu s ním.
Kevin McGrew (hlavní představitel současné podoby teorie) připodobňuje C-H-C k periodické soustavě prvků. Tato "periodická tabulka" lidských kognitivních schopností neboli C-H-C (Cattell – Horn – Carroll) teorie je integrací dvou předních psychometrických přístupů k inteligenci – Cattell-Hornovy Gf-Gc teorie a Carrollovy teorie tří vrstev (v angl. The Three-Stratum Theory of Cognitive Abilities). Tato teorie rozděluje kognitivní schopnosti do tří hierarchických vrstev na základě jejich obecnosti. První vrstvu tvoří velké množství vysoce diferencovaných kognitivních schopností jako je např. slovní plynulost, asociační paměť, rychlost usuzování apod. Dá se říci, že každý subtest (skupina úloh) nějakého inteligenčního testu je zaměřen na jednu či více těchto dílčích schopností. Tyto dílčí schopnosti jsou ve druhé vrstvě sdružovány do schopností obecnějších, jako je krátkodobá paměť, fluidní inteligence, vizuální procesy apod. Každou z širokých schopností, tedy např. fluidní inteligenci (tedy v podstatě logické usuzování), je možné měřit více různými subtesty, které se zaměřují na trochu jiné dílčí schopnosti. Tedy např. i na logické usuzování je možné nahlížet z různých úhlů pohledu. Třetí, nejvyšší vrstvu, tvoří jediná obecná schopnost obvykle označována jako „g“ faktor, případně jako obecná inteligence.
Teorie C-H-C se stále vyvíjí a zpřesňuje na základě výsledků výzkumu. Nejnovější podoba je zachycena na následujících obrázcích (po kliknutí se zvětší) dle Schneidera & McGrewa (2018). Každá ze schopností je kromě názvu také označována zkratkou (viz obr. 1), na obrázku 2 jsou uvedeny celé názvy. Stručnou definici jednotlivých úzkých a širokých schopností naleznete např. na blogu Kevina McGrewa.


Ukazuje se tedy, že lidské kognitivní schopnosti spolu poměrně úzce souvisí, ale zároveň jsou od sebe odlišitelné. Proto považujeme za důležité nemluvit jen o obecné inteligenci (tedy celkovém IQ), ale o dílčích kognitivních schopnostech. Invenio díky tomu umožní stanovit profil jednotlivých schopností žáka a odhalit jeho silné a slabé stránky.

Zaměření jednotlivých her systému Invenio v rámci C-H-C modelu inteligence

Na obrázkových přehledech výše je pomocí postaviček z jednotlivých subtestů naznačeno, na jaké úzké a široké schopnosti se v rámci C-H-C teorie inteligence systém Invenio zaměřuje. Jedná se o:

1. Fluidní inteligence (Gf)

Fluidní inteligence označuje typ myšlení, který využíváme při setkání s relativně novými úkoly, jejichž řešení nemáme zautomatizované a u kterých se není možné primárně spolehnout na dříve naučené postupy či předchozí znalosti. Uplatnění fluidní inteligence je nejvíce patrné při abstraktním usuzování (např. při řešení složité matematické rovnice), ale využíváme ji pravidelně také v každodenních situacích. Tento typ myšlení zahrnuje celou řadu rozličných procesů jako je chápání podstaty konceptů a podobností mezi nimi (např. co mají společného pes, kočka a kráva), rozpoznávání vztahů mezi podněty (např. při analogiích typu - matka k babičce se má stejně jako otec k dědečkovi), vyvozování závěrů (např. chápání podstaty textu a schopnost odpovědět na otázku, jak by mohl příběh pokračovat), reorganizaci, transformaci a propojování informací (např. vyvození pravidla, podle kterého je uspořádána číselná či obrázková řada a doplnění chybějícího prvku), tvorbu hypotéz a jejich potvrzování či vyvracení apod. Obecně lze tuto schopnost chápat jako logické usuzování zaměřené na řešení problémů, ve kterém se primárně uplatňují dva procesy - indukce a dedukce. Nezáleží přitom na tom, jakou povahu mají podněty, s kterými v rámci úsudku pracujeme - mohou to být slova, obrázky či symboly, i čísla.
Jedná se o schopnost, která má v rámci měření v psychologii nejdelší historii a bývá v inteligenčních testech měřena nejčastěji. Proto bývá v některých případech zaměňována za obecnou inteligenci. My ji vnímáme jako jednu z řady kognitivních schopností, nicméně souhlasíme s její důležitostí v konceptu inteligence. Proto ji v rámci systému Invenio věnujeme hned několik her. A to i proto, že fluidní inteligence výrazně ovlivňuje školní úspěch - je např. důležitá při čtení s porozuměním (např. vyvozování závěrů z textu), řešení matematických úloh (např. pochopení podstaty slovních úloh) či psaní (např. psaní eseje na určité téma).

1.1. Induktivní usuzování (I) - hry Glyfy a tajemné písmo

Jedná se o schopnost vyvodit obecné pravidlo či zákonitost na základě pozorování většího množství dílčích prvků. Toto pravidlo, které jednotlivé prvky propojuje, není na první pohled zřejmé a je třeba ho odhalit.

1.2. Deduktivní (obecné sekvenční) usuzování (RG) - hra Elliot a nečekaní návštěvníci 

Podstatou tohoto usuzování je schopnost vyvodit závěry z předem známých podmínek a principů. Jedinec musí vyjít z daných pravidel, propojit je a vyvodit závěr, který pak aplikuje (v jednom či více na sebe navazujících krocích) při řešení úkolu.

1.3. Kvantitativní usuzování (RQ) - hra Triton a hladový oceán http://www.testy-schopnosti.cz/domains/testy-schopnosti.cz/userfiles/6860100016/images/Obr%C3%A1zek2.png

Pokud se usuzování (ať už induktivní či deduktivní) odehrává na pozadí matematických vztahů a čísel, mluvíme o tzv. kvantitativním usuzování.

2. Efektivita učení (Gl)

Jedná se o schopnost zapamatovat si a uchovat v paměti rozličné informace (např. zvuky, jména, vizuální podněty apod.) a později si je vybavit, např. pomocí asociací. Pozor, nejedná se o znalosti jako takové jako jsou např. vědomosti z různých oborů nebo slovní zásoba (tomu odpovídá schopnost Gc, která je označována jako Crystallized intelligence nebo také Comprehension-knowledge). V rámci Gl jde spíše o proces ukládání do paměti a následně rychlého vybavení. Tato schopnost tedy reprezentuje spíše efektivitu, s jakou se jedinec učí nové věci.
Zajímavé je, že v kontextu C-H-C byla schopnost Gl dlouhodobě sdružována se schopností Gr ("rychlost vybavování") do faktoru Glr ("dlouhodobá paměť a vybavování"). Tyto dvě schopnosti byly odděleny terpve v nedávné revizi teorie (např. McGrew, 2016). Jak už bylo řečeno, Gl určuje, jak snadno je jedinec schopen si ukládat do paměti nové informace, zatímco Gr představuje rychlost, s jakou si údaje uložené v dlouhodobé paměti vybaví, aby je mohl dále využít. Pod schopnost Gr proto spadají úkoly jako např. "vyjmenuj co nejvíce slov začínající písmenem P" (tyto testy bývají označovány jako zkoušky verbální fluence) či "rychle pojmenuj sérii obrázků" (pro tyto testy se vžilo označení RAN z anglického „rapid automized naming“).
Z podstaty věci je schopnost Gl velmi důležitá pro školní úspěch, který může být výrazně ovlivněn případnými deficity v této oblasti. Nicméně existují kompenzační strategie, které je možné s dítětem procvičovat a které mohou napomoci důsledky takového deficitu zmírnit.

2.1. Asociační paměť (MA) - hra Ulrik a výzkum ptáků 

Jedná se o schopnost vytvořit si asociace (tedy naučit se spojení) mezi původně nesouvisejícími informace a prvky. V případě hry "Ulrik a výzkum ptáků" se jedná o dva typy podnětů - vizuální (obrázek ptáka a jídla, kterým se živí) a auditivní (jméno ptáka a zvuk, který vydává), které se v průběhu hry různě prolínají.  

Systém Invenio
Lajkněte si Invenio

Invenio je moderní diagnostický systém primárně určený k vyhledávání mimořádně nadaných žáků v 1.-5. třídě ZŠ. Systém umožňuje stanovit profil schopností testovaných žáků zábavným způsobem - pomocí jednoduchých videoher. Lajkněte si Invenio na Facebooku.

Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

Sledujte náš Twitter

Sledujte také náš účet na Twitteru @NadaneDeti - aktuality, zajímavé články a videa, doporučení na knihy, kurzy a akce.