Podmínky použití systému pro rodiče

Obsah

1) Podmínky registrace do systému

2) Podmínky testování

 

1) Podmínky registrace do systému

Vážení rodiče, rádi bychom Vás před uskutečněním registrace do psychodiagnostického systému Invenio upozornili na to, že systém Invenio se stále nachází v pilotním provozu. Funkčnost systému byla již několikrát důkladně ověřena, ale vzhledem ke komplexitě systému je možné, že se mohou objevit nečekané komplikace. Pokud byste narazili na cokoliv nestandardního, neváhejte nás kontaktovat na info@testy-schopnosti.cz.

Psychodiagnostický systém Invenio

Invenio je online psychodiagnostický systém určený ke screeningu profilu schopností žáků 1.–5. tříd. Vychází z nejmodernější psychologické teorie, dle níž se inteligence skládá z řady různých dílčích schopností, které je možné měřit a popsat. Systém vznikl na základě intenzivní mezioborové spolupráce a odborných poznatků o vývoji schopností v dětském věku i o možnostech jejich testování. Je založen na moderních psychometrických přístupech a výsledcích řady statistických analýz rozsáhlého souboru dat. Díky tomu splňuje standardy kladené na podobné psychodiagnostické metody u nás i ve světě. Současně systém využívá moderní přístup tzv. herního testování. Integruje tedy prvky počítačových her (např. herní příběh, komiksová grafika, zvuky, sbírání bodů apod.), čímž obvykle dochází ke zvyšování motivace, hravosti a snižování případných obav u testovaných dětí.

Autoři

Systém Invenio vyvinuli odborníci z Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Více informací o systému, jednotlivých členech týmu či zjišťovaných schopnostech naleznete na těchto stránkách.

Odborný tým můžete kontaktovat na info@testy-schopnosti.cz.

Podmínky registrace
 1. Tyto podmínky se týkají primárně registrace do systému za účelem realizace testování systémem Invenio, který je blíže popsán výše. Detailní informace o samotném testování obdržíte později v nejbližších dnech. Souhlasem s podmínkami registrace v tuto chvíli ještě nevyjadřujete souhlas s testováním.
 2. Registrací do systému souhlasíte s tím, že Vám na Váš e-mail odešleme další informace z diagnostického systému (např. upozornění o vygenerování zpětné vazby po ukončení testování) a případně prosbu s žádostí o zodpovězení doplňujících otázek týkajících se Vás, Vašeho dítěte, spokojenosti se systémem apod. (zodpovídání těchto doplňujících otázek bude samozřejmě nepovinné a jejich nezodpovězení nepovede k omezení funkcí diagnostického systému Invenio pro uživatele).
 3. Registrací do systému souhlasíte dále s případným použitím výsledků testování Vašeho dítěte (jedná se o odpovědi na jednotlivé herní úlohy a způsob jejich řešení) pro potřeby našeho výzkumu (např. pro zpřesňování norem psychodiagnostických her) a to společně s dalšími poskytnutými údaji, např. pohlaví, věk a ročník dítěte. Všechny tyto údaje budou ještě před započetím výzkumu anonymizovány a nebudou využity žádné údaje, které by umožňovaly identifikaci osob.
 4. Registrací do systému souhlasíte se zpracováním osobních údajů (viz níže).
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací do diagnostického systému Invenio udělujete Masarykově univerzitě s IČ: 00216224 a sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 617/9, PSČ 601 77, souhlas ke zpracování osobních údajů Vašich a Vašeho dítěte. Tento souhlas se týká údajů, které:

 • sám/sama vložíte do systému během registrace Vaší osoby (to zahrnuje Vaše jméno a příjmení a Váš emailový kontakt, jméno a příjmení Vašeho dítěte a jeho datum narození),
 • do systému sám/sama vložíte během následného využívání systému, které může zahrnovat další doplňující otázky a Vaše odpovědi, týkající se Vás a Vašeho dítěte,
 • budou v systému uloženy během testování Vašeho dítěte (jedná se o odpovědi na jednotlivé herní úlohy a způsob jejich řešení).  

S veškerými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými a v souladu s GDPR a českým právním řádem. Více informací můžete nalézt na webových stránkách MU.

Všechny vložené údaje jsou uloženy na serveru Masarykovy univerzity. K těmto údajům bude mít přístup pouze úzký okruh členů výzkumného týmu, který vyvinul systému Invenio a který je vázán mlčenlivostí. Škola, do které Vaše dítě dochází, a jednotliví pedagogové z této instituce automaticky přístup k výsledkům z testování Vašeho dítěte nemají. O možnosti poskytnout jim výsledky Vašeho dítěte budete moci rozhodnout později po testování v samostatném souhlasu. Dále bychom Vás rádi informovali o tom, že:

 • uložení výše uvedených osobních údajů v systému není časově omezeno,
 • máte právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby či osoby Vašeho dítěte, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a to kontaktováním našeho týmu na info@testy-schopnosti.cz,
 • máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo Vašeho dítěte,
 • máte právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) v případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy,
 • máte právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, aniž by Vám za to hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, a to oznámením na elektronickou adresu info@testy-schopnosti.cz, případně jinou formou na kontaktní údaje správce osobních údajů. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.
Kontaktní údaje pro zpracování osobních údajů

Adresa pracoviště: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, 602 00 Brno

E-mail: info@testy-schopnosti.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity: poverenec@muni.cz

 

2) Podmínky testování

Informace o testování

Testování proběhne přímo ve škole, do které Vaše dítě dochází. Každé dítě bude pracovat samostatně u svého počítače v počítačové učebně školy pod dozorem pedagoga a člena našeho týmu. Samotné testování zabere maximálně 2 vyučovací hodiny, celková doba je závislá na počtu zadaných her. Po domluvě s pedagogy budou pro testování vybrány takové hodiny, aby bylo co nejméně ovlivněno vyučování. Žáci, jejichž zákonní zástupci neposkytnou souhlas s testováním, zůstanou během testování ve třídě a budou mít vlastní program.

Vašemu dítěti mohou být zadány následující 2 hry. To, které konkrétní hry budou Vašemu dítěti zadány, zůstává na rozhodnutí škole. V rámci her budou děti řešit zajímavé úkoly doplněné veselou grafikou a příběhem. Jedná se o tyto hry:

A) Elliot a nečekaní návštěvníci – deduktivní usuzování

http://www.testy-schopnosti.cz/domains/testy-schopnosti.cz/userfiles/6860100016/images/medailonky_ufoni_200px.pngNa této planetě havarovala skupina mimozemšťanů v létajícím talíři. Místní starosta Elliot je naštěstí lidumil a nerad by nechal mimozemské návštěvníky bez domova. Než se jejich UFO opraví, je třeba pro mimozemšťany najít náhradní bydlení. Hráč rozmisťuje mimozemšťany do domečků dle série graficky znázorněných symbolů, které jsou seskupeny do tzv. podmínek (např. zelený ufon nebydlí v domečku se žlutou střechou). V obtížnějších úlohách, kde jsou podmínky kombinovány do složitějších výroků, jsou využívány prvky predikátové logiky. Žák tedy vychází z předem známých pravidel, ze kterých vyvozuje dílčí závěry a řešení. Hra je tedy měřítkem deduktivního usuzování.

 

B) Ulrik a výzkum ptáků – asociační učení

http://www.testy-schopnosti.cz/domains/testy-schopnosti.cz/userfiles/6860100016/images/medailonky_ptaci_200px.pngHráč se na této planetě potkává s vesmírným ornitologem Ulrikem, který navštěvuje různé planety, kde pozoruje a zkoumá ptáky. Tentokrát si však Ulrik zapomněl svůj badatelský notýsek a proto si musí veškeré poznatky co nejlépe zapamatovat, aby si je mohl později zapsat. Hráč se postupně učí, čím se který pták živí, jaké vydává zvuky a jak se jmenuje. Během hry je uplatňována schopnost vytvořit si spojení (asociaci) mezi dvěma a více dosud neznámými a nesouvisejícími prvky. Tyto asociace mohou být vizuální (spojení obrázku ptáka s obrázkem jídla) nebo mohou kombinovat vizuální podnět s auditivním (například spojení ptáka se zvukem, který vydává, či jeho jménem). Později jsou propojovány všechny tyto prvky dohromady. Hra je tedy měřítkem asociačního učení.

 

Podmínky testování

Udělením souhlasu s testováním potvrzujete, že rozumíte průběhu testování a nemáte k němu žádné výhrady. V době před uskutečněním testování můžete tento souhlas kdykoliv odvolat (více viz tento návod).

K výsledkům z testování bude mít přístup pouze úzký okruh členů výzkumného týmu, který vyvinul systém Invenio a který je vázán mlčenlivostí. Škola, do které Vaše dítě dochází, a jednotliví pedagogové z této instituce automaticky přístup k výsledkům z testování Vašeho dítěte nemají. O možnosti poskytnout jim výsledky Vašeho dítěte budete moci rozhodnout později po testování v samostatném souhlasu (v případě, že některý z pedagogů o výsledky požádá, obdržíte informace e-mailem). Výjimkou je fakt, kdy Vaše dítě získá výrazně nadprůměrný výsledek v některé ze zadaných her. V takovém případě si vyhrazujeme právo poskytnout škole informace o výsledku z této konkrétní hry.

Systém Invenio
Lajkněte si Invenio

Invenio je moderní diagnostický systém primárně určený k vyhledávání mimořádně nadaných žáků v 1.-5. třídě ZŠ. Systém umožňuje stanovit profil schopností testovaných žáků zábavným způsobem - pomocí jednoduchých videoher. Lajkněte si Invenio na Facebooku.

Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

Sledujte náš Twitter

Sledujte také náš účet na Twitteru @NadaneDeti - aktuality, zajímavé články a videa, doporučení na knihy, kurzy a akce.